WOJEWÓDZKI KONKURS

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

rok szkolny 2013/2014

 

28 listopada 2013r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, brało w nim udział 22 uczniów.

21 listopada 2013r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, brało w nim udział 20 uczniów.

 

Laureatami etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego zostali:

- Aleksandra Oto

- Mateusz Machowina

 

etap rejonowy PRZYRODA -  10 stycznia 2014r.

etap wojewódzki PRZYRODA -  22 lutego 2014r.

 

 

 

Założenie ogólne i cele konkursu.

 

W szkole podstawowej  w roku szkolnym 2013/2014 organizowany jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

        konkurs interdyscyplinarny:

-         konkurs matematyczno-przyrodniczy.

  Cele konkursu to:

a)      wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół województwa wielkopolskiego w działaniach na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych,

b)      motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych, skutecznych działań służących rozwijaniu u uczniów ciekawości poznawczej, uzdolnień oraz wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)      rozbudzanie ambicji i aspiracji edukacyjnych uczniów,

d)      wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w ich przygotowaniach do kontynuowania nauki w szkołach wyższego stopnia,

e)      promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz kompetencji i zaangażowania zawodowego ich nauczycieli – dydaktycznych opiekunów.

Konkurs jest trzyetapowy i składa się z:

-         etapu szkolnego,

-         etapu rejonowego,

-         etapu wojewódzkiego.

 

Szkolna Komisja Konkursowa i tryb jej powoływania.

 

   1. Na etapie szkolnym  konkursy przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.

   2. Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczącym Szkolnej

       Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego zastępca.

   3. Członkowie komisji konkursowej:

-         udzielają uczniom informacji o organizacji konkursów, terminach,  zasadach udziału i zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności – zapoznają z regulaminem,

-         przygotowują stronę organizacyjną konkursów,

-         opracowują  szczegółowe procedury (zasady kodowania prac etapu szkolnego, zajmowania miejsc w sali itp.)

-         przeprowadzają konkursy i oceniają prace konkursowe.

   4. Do zadań przewodniczącego należy:

-         nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu i właściwego oceniania prac,

-         przestrzeganie terminów i wszelkich spraw organizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji konkursów,

-         uzyskanie  oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka  (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów,

-         przechowywanie dokumentacji konkursów z pracami uczniów do zakończenia etapu wojewódzkiego oraz umożliwienie wglądu w pracę uczniów Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej,

-         przyjęcie deklaracji od uczestników o przystąpieniu do konkursu.

 

Organizacja szkolnego etapu konkursu.

 

   1. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie testów opracowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut w przypadku konkursu humanistycznego i 90 minut w konkursie matematyczno - przyrodniczym

   2. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują od uczniów nauczyciele przedmiotów   objętych konkursami. Nauczyciele dokonują zgłoszeń w formie pisemnej do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.

    3. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i podpisana przez członka komisji, sprawdzającego daną pracę oraz przewodniczącego komisji.

   4. Przebieg etapu szkolnego nadzoruje komisja  nie mniejsza niż 4 osoby.

   5. Do etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego kwalifikuje się uczestnik, który otrzyma 30 punktów na 40 możliwych  do uzyskania w każdym konkursie.

   6. Protokoły z prac Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej  a następnie  przesyła się  drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni do Kuratorium Oświaty.

   7.  Oficjalne wyniki konkursów ogłasza się w formie komunikatu i wywiesza na gazetce konkursowej w terminie 3 dni od zakończenia etapu szkolnego.

   8.  Uczestnicy, ich rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do prac  ocenionych przez Szkolną Komisję Konkursową w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu szkolnego. Przeglądanie prac  może się odbywać  tylko w obecności przewodniczącego komisji konkursowej.

 9. Odwołanie dotyczące formalnego  przebiegu konkursu składa się w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia  wyników do przewodniczącego Komisji. Skargi wniesione z  naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

 Dokumentacja i sposób jej przechowywania.

 

   1. Z przebiegu eliminacji szkolnych konkursów prowadzi się następujące dokumentację:

       a) protokoły z eliminacji szkolnych w formie pisemnej i elektronicznej uwzględniając  liczbę uczestników, wykaz uczestników, którzy zakwalifikowali się do konkursów na szczeblu rejonu wraz z danymi osobowymi nauczycieli ich przygotowujących. Wykaz ten powinien zawierać imię i nazwisko, klasę, datę i miejsce urodzenia uczestników oraz ilość uzyskanych punktów (dane niezbędne do wypełnienia zaświadczenia laureata). W dokumentacji szkolnej pozostaje imienna lista uczestników wraz z liczbą uzyskanych punktów .

       b) prace uczniów.

   2.    Dokumentacja z etapu szkolnego z wyjątkiem oryginału protokołu pozostaje na terenie szkoły i jest przechowywana przez 5 lat

   3. Etap szkolny konkursów przeprowadza się w salach zapewniających samodzielność pracy. Przed rozpoczęciem pracy pisemnej  przewodniczący  komisji przyjmuje od uczestników konkursu potwierdzenie woli przystąpienia do konkursu i brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w nim.

   4. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w oznaczonym dniu  i godzinie nie przystąpią do konkursu nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.

   5. Ostateczną decyzję w sprawach spornych nie objętych regulaminem podejmuje przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej.

   6. Koszty przejazdu opiekunów  i uczestników na etap rejonowy i wojewódzki pokrywa szkoła.

 

 Komisja konkursu  matematyczno przyrodniczego:

- wicedyrektor mgr Bożena Jadżyn – przewodnicząca

- wicedyrektor mgr Anna Jasiewicz – z-ca przewodniczącego

- przewodnicząca ds. konkursów mgr Marzena Kućko – z-ca przewodniczącego

- nauczyciele języka polskiego, historii i sztuki w osobach:

·       mgr Mirosława Bujko - członek

·       mgr Beata Kapusta - członek

·       mgr Danuta Kubiś - członek

·       mgr Agata Nowak - członek

·       mgr Monika Pilarska – członek

·       mgr Danuta Marciniak - członek

 

1.      Do zadań komisji należy:

a)      Zapoznanie z regulaminami konkursów uczniów;

b)      Przygotowanie tablicy informacyjnej nt. regulaminów, terminarza, zakresu treści na dolnym korytarzu itp.

c)      Przeprowadzenie szkolnego etapu:

- przygotowanie sal, arkuszy konkursowych,

- nadzorowanie przebiegu,

- sprawdzanie prac,

- poinformowanie uczniów o wynikach,

- sporządzenie protokołu  z pracy komisji;

d)   opracowanie uwag i wniosków z przebiegu konkursu – sprawozdania;

e)   przesłanie  wyników konkursu do komisji rejonowej.

 

 

OGÓLNY ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

ETAP SZKOLNY

Na tym etapie konkursu obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności zgodny z obowiązującą w klasach 4-6 podstawą programową z przyrody, edukacji ekologicznej, prozdrowotnej oraz matematyki w szkole podstawowej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

 

1) podstawowe symbole zamieszczone w instrukcjach, planach, mapach,

 2) kierunki główne i pośrednie,

3) odczytywanie i interpretacja map, wykresów, tabel, diagramów,

4) krainy geograficzne Polski i ich rozmieszczenie na mapie,

5) cechy budowy i podstawowe czynności życiowe organizmów,

6) zasady zdrowego stylu życia, higieny, bezpieczeństwa,

7) przemiany chemiczne i zjawiska fizyczne związane z życiem codziennym,

8) składniki niezbędne do opisania pogody i przyrządy służące do obserwacji meteorologicznych,

9) wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań dotyczących otaczającego świata:

a) liczby naturalne, system dziesiątkowy, wielokrotności,

b) cechy podzielności,

c) liczby wymierne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,

d) wielokąty, własności, obwody, pola powierzchni, skala, plan,

e) kąty, rodzaje i miary (kąty wypukłe i wklęsłe),

f) graniastosłupy proste, modele, siatki, objętości i pola powierzchni prostopadłościanów

g) korzystanie z diagramów słupkowych i kołowych.

 

ETAP REJONOWY

 

 Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności ujęte w etapie szkolnym oraz poniższe treści:

 

1) rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin (drzew, krzewów), zwierząt(kręgowce) z uwzględnieniem gatunków chronionych,

2) walory przyrodnicze naszego województwa - znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych,

3) lądy, oceany, strefy krajobrazowe świata i ich rozmieszczenie na kuli ziemskiej,

4) budowa i właściwości materii,

5) określanie współrzędnych geograficznych,

6) liczby wymierne, potęgi i pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia,

7) kąty: rodzaje kątów (wierzchołkowe, naprzemianległe, przyległe), ich miary i własności,

8) wykresy i diagramy różnego typu,

9) stosowania symboli do opisywania sytuacji z życia codziennego,

10) obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

11) dostrzeganie prawidłowości, formułowanie uogólnień,

12) obliczenia procentowe

 

ETAP WOJEWÓDZKI

Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wyszczególnione w etapach szkolnym i rejonowym, a także:

 

1) zależności występujące w środowisku przyrodniczym,

2) przyczyny i skutki zmian zachodzących w środowisku wskutek działalności człowieka,

3) klasyfikowanie (przyporządkowanie do danej grupy systematycznej) poznanych organizmów,

4) przystosowania organizmów do życia w różnych środowiskach na wybranych przykładach zwierząt kręgowych,

5) wyjaśnianie zjawisk fizycznych i astronomicznych,

6) dostrzeganie problemów, badanie ich w konkretnych przypadkach przeprowadzanie prostych dowodów,

7) figury w symetrii osiowej, rozpoznawanie figur osiowo symetrycznych

 

UWAGA! W czasie konkursu na poszczególnych etapach uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Literatura:

1. Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do przyrody i matematyki kl. IV-VI zatwierdzone do użytku szkolnego.

2. Przyroda. Nauczanie interdyscyplinarne. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV- VI, K. Krzyżosiak, G. Wojciechowska - praca zbiorowa.

3. Informatory. Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.

4. Korelacja matematyki z przyrodą. Zbiór zadań dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, G. Kędziorska , J. Siewior , B. Zasada, T. Noworacka , R. Kwiatkowska, Wyd. Aksjomat, Toruń 2002.

5. Zbiór zadań dla ASA IV, V, VI klasa. Materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie, W. Łęska, S. Łęski, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna „AD